TotAlzir@: Ple Nº 13 Ajuntament de la Ciutat D '#Alzira

miércoles, 29 de octubre de 2014

Ple Nº 13 Ajuntament de la Ciutat D '#AlziraPLE NÚMERO 13
En compliment del que es disposa en l’article 46 i concordants de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en l’article 78.1 i concordants del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, us convoque a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del pròxim dimecres dia 29 d‘octubre a les 19 hores, per tractar el següent:ORDRE DEL DIA

1).- Lectura del manifest de condemna per les morts produïdes com a conseqüència de la violència de gènere.
2).- Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta anterior del dia 24 de setembre de 2014.
3).- Dació de compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última sessió plenària.
CULTURA
4).- Exp. 13/138.21.- Proclamació del vocal del Consell Escolar Municipal en representació de l’Administració Educativa.
GESTIÓ TRIBUTÂRIA
5).- Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles per a l’exercici 2015.
6).- Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques per a l’exercici 2015.
7).- Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana per a l’exercici 2015.
8).- Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per a l’exercici 2015.
9).- Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la concurrència a proves selectives de personal de l’Ajuntament d’Alzira per a l’exercici 2015.
10).- Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de certificats i documents administratius per a l’exercici 2015.
11).- Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus per a l’exercici 2015.
12).- Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de retirada de residus sòlids d’activitats econòmiques assimilables als generats en domicilis particulars per a l’exercici 2015.
13).- Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de per utilització de les instal•lacions esportives municipals per a l’exercici 2015.
INTERVENCIÓ
14).- Exp. 2014-11. Dació de compte de la informació remesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques corresponent al tercer trimestre de 2014.
15).- Exp. 2014-16. Sol•licitud d’ampliació del termini per a la devolució de les liquidacions negatives de la participació de tributs de l’Estat dels exercicis 2008 i 2009.
16).- Exp. 2014-17. Proposta de no adhesió al Punt General d’Entrada de Factures Electròniques de l’Administració General de l’Estat.
17).- Exp. 2014-45-1107. Ordenació de gastos número 45/14, d’exercicis anteriors.
POLICIA LOCAL
18).- Exp. J-04/14.- Dació de compte de la concessió per part de la Conselleria de Governació i Justícia de felicitació pública a títol individual a tres membres de la Policia Local.
19).- Exp. J-149/14.- Proposta de felicitació a una agent de la Policia Local pel rescat d’un gos al carrer Puríssima.
RECURSOS HUMANS
20).- Exp. 322/13.- Dació compte de la Sentència núm. 245/14 del Jutjat de Contenciós Administratiu núm. 7 de València, en el Procediment Abreviat núm. 438/13 interposat per la Delegació del Govern de València.
21).- Expte. 359/14.- Proposta d’inici d’expedient de concessió de la Creu al Mèrit Policial amb distintiu blanc a membres de la Policia Local, exercici 2014.
SECRETARIA
22).- Exp. S-040/11.- Escrit del grup polític municipal del PSOE sobre modificació de la composició dels membres de les comissions informatives.
TRESORERIA
23).- Expte.29/2014.-Dació de compte de l’informe de Tresoreria de data 21 d’octubre de 2014, del compliment de les obligacions de pagament del tercer trimestre del 2014, segons la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de Morositat.
URBANISME
24).- Moció presentada el 21 d’octubre de 2014, al núm. 24331, per Isabel Aguilar, Diego Gómez i Ivan Martínez, com a portaveus a l’Ajuntament d’Alzira dels grups municipals PSPV-PSOE, CM COMPROMÍS i EUPV respectivament, sobre manifestació de l’oposició a un transvasament d’aigües del Xúquer des d’Alcorcón al Vinalopó.
25).- Moció presentada per Enrique Montalvá España, regidor del Grup Municipal Popular de l’Ajuntament d’Alzira, registrada d’entrada al número 2014003105, el dia 23 d’octubre de 2014, sobre manifestació de l’oposició a un transvasament d’aigües del Xúquer des d’Alcorcón al Vinalopó.
26).- Despatx extraordinari.

L’ALCALDESSA

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por tu comentario.