TotAlzir@: Firma del conveni Alzira i Caixa Popular per afavorir la creació de projectes emprenedors i d'autoocupació.

martes, 31 de mayo de 2016

Firma del conveni Alzira i Caixa Popular per afavorir la creació de projectes emprenedors i d'autoocupació.

L’Ajuntament d’Alzira i Caixa Popular han signat un conveni per el desenvolupament d’iniciatives emprenedores de creació d’auto ocupació, ajudant a una millor cohesió social i desenvolupament econòmic de la población d’Alzira
En el acte de la firma han estat presents el regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Ivan Martinez, José Mª Company, director del Departament de Negoci-Màrqueting de Caixa Popular Josep Llopis, director de  Caixa Popular d’Alzira, que han firmat el conveni amb les següents 


CLÀUSULES 
1.OBJECTE DE L’ACORD: L'Ajuntament d'Alzira i  Caixa Popular participen de les mateixes inquietuds pel desenvolupament d'iniciatives emprenedores de creació d'autoocupació, ajudant a una millor cohesió social i desenvolupament econòmic de la població.

L'objecte del present conveni és fixar les condicions de col·laboració entre l'AJUNTAMENT D'ALZIRA i CAIXA POPULAR per a l'establiment d'un acord  per al desenvolupament d'iniciatives emprenedores de creació d'autoocupació.
2.  VIGÈNCIA: la vigència del present acord és d'un any, prorrogable per períodes iguals, fins un màxim de tres anualitats més, tret que expressament es determine la seua modificació per qualsevol de les parts amb antelació a la data de venciment.
3 . CONTINGUT
SUPORT ALS PROJECTES EMPRENEDORS I D'AUTOOCUPACIÓ
Caixa Popular, conscient de la importància que té en el teixit social i econòmic de les poblacions la generació i suport de projectes emprenedors i d'autoocupació i la necessitat d'oferir vies de finançament per a aquelles persones que vulguen desenvolupar un d'aquests projectes, ofereix a aquest col·lectiu una alternativa de finançament mitjançant la concessió de

MICROCRÈDITS EMPRENEDORS
Per a la concessió d'aquests microcrèdits és necessari que la proposta arribe a l'entitat a través de IDEA, Iniciativa per al desenvolupament econòmic d´Alzira, i que depén de la Regidoria de Promoció Econòmica, Ocupació i Comerç de l´ Ajuntament d'Alzira, des d'ara IDEA, en la qual el titular de l'operació haja presentat la mateixa.
Caixa Popular es compromet a la revisió i estudi de totes les operacions que arriben revisades per IDEA, acollides a aquesta línia de finançament, informant-li a esta entitat del resultat de l'estudi i, en cas de ser negatiu, treballar amb ella la recerca de possibles alternatives.

Beneficiaris:
Microempreses o persones físiques, que tinguen previst obrir un negoci d'índole comercial o empresarial en l'àmbit geogràfic de la localitat d'Alzira així com ciutadans d'Alzira que tinguen previst iniciar un negoci d'índole comercial o empresarial en altre municipi on tinga oficina Caixa Popular.
Empreses de recent creació que desenvolupen la seua activitat en el municipi d'Alzira o la gerència del qual siga d'Alzira i desenvolupe la seua activitat en altre municipi on tinga oficina Caixa Popular.
A estos efectes s´entén per microempresa a tota empresa que complisca els següents criteris: 
•  menys de 10 empleats.
•  Volum de negoci anual inferior a 1 milió d'euros o Balanç General anual inferior a 1,4 milions d'euros.
•  No estar participada en més d'un 25% per gran empresa.
Amb caràcter general, s’establixen com preferents per a l'obtenció del finançament a concedir per esta línia de Microcrèdits, els quals complint el requisit definit en el paràgraf anterior, s'enquadre dins dels grups de població següents: 

•  Majors de 45 anys
•  Llars monoparentals
•  Dones
•  Discapacitats
•  Desocupats de llarga durada

 Condicions                                                                            
Import: Fins al 95% de la inversió a realitzar, amb un màxim de 30.000 €.
Finalitat: El finançament concedit, es destinarà, exclusivament, al foment de la autoocupació i la inserció soci-laboral del beneficiari.
Termini: Fins a 5 anys
Manca: Opcional fins a 6 mesos
Tipus: eur 360+4% 
Comissió obertura: 0,75 %
Despeses estudi : 0,--
4 . PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ, CONCESSIÓ I SEGUIMENT
IDEA, a través del Servici de creació d´empreses prestarà l´assessorament necessari a l´emprenedor o a les empreses de recent creació, per a la posada en marxa del seu negoci, des de l´elecció de la forma jurídica, els tràmits administratius per a la constitució de l´empresa, possibles subvencions i ajudes, així com altres recursos que s´adapten al seu cas particular.
Des d´IDEA es posarà a la seua disposició la ferramenta per a la realització del Pla d´Empresa, mitjançant l´accés a ENCERTA "Simulador virtual per a la millora o creació d´empresa" que es proporciona de manera gratuïta per la Conselleria d´economia sostenible, sectors productius, comerç i treball, en la web alzira.portaldelcomerciante.com.
El Pla d'Empresa serà tutelat per un tècnic de l'Agència de desenvolupament local amb l´objectiu d´analitzar l´oportunitat del seu negoci i examinar la viabilitat tècnica, econòmica i financera el qual serà confeccionat amb les dades que facilite l'emprenedor o l'empresari.

L'entitat estudiarà l'operació presentada, sol·licitant al/els interessats la documentació, dades complementàries i vinculació que estime precisos per a l'adequada valoració de l'operació procedint seguidament a aprovar, denegar o proposar modificacions sobre la proposta presentada, informant d'aquest resultat a IDEA. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por tu comentario.